Regulamin

Definicje

Właściciel – Serwis internetowy mlm-system.pl należy do Michała Andrzejczak prowadzącego Działalność Gospodarczą zarejestrowaną pod nazwą Michał Andrzejczak z siedzibą w Łodzi przy ul. Zgierskiej 93/105 lok.119 NIP PL725-178-84-72 email: kontakt@michalandrzejczak.pl tel. 0048509798507

Serwis edukacyjny – wirtualny, internetowy serwis, który dostępny jest pod adresem www.mlm-system.pl, michalandrzejczak.pl, jakzarobicprzezinternet.pl

Operator – operatorem usług świadczonych poprzez serwis jest Michał Andrzejczak

Formularz Rejestracyjny – formularz, który trzeba wypełnić podczas procesu rejestracji do serwisu edukacyjnego

Hasło – ciąg znaków, umożliwiających logowanie się do systemu

Login – Nazwa Użytkownika (w przypadku mlm-system.pl – jest to adres dowolna nazwa wybrana przez użytkownika w procesie tworzenia konta)

Użytkownik/Kursant – osoba, korzystająca z zasobów serwisu mlm-system.pl, michalandrzejczak.pl, jakzarobicprzezinternet.pl

Logowanie – proces uzyskania dostępu do zasobów online , po sprawdzeniu tożsamości użytkownika

Użytkownik Zarejestrowany – osoba, która zarejestrowała się w systemie


I Postanowienia ogólne

§1

Warunkiem korzystania z serwisu mlm-system.pl i każdorazowo korzystania z kursów jest akceptacja poniższego regulaminu oraz polityki prywatności. W przypadku nie akceptowania jakiejkolwiek części regulaminu oraz polityki prywatności serwisu, prosimy o nie korzystanie z usług oraz opuszczenie stron serwisu.


II Rodzaj i zakres świadczonych usług

§1

Regulamin określa zasady działalności serwisu edukacyjnego. Proces nauki jest spersonalizowany. Przebieg nauki jest monitorowany i przypisany do jednej nazwy Użytkownika.

§2

Serwis mlm-system.pl służy do prezentowania kursów, produktów, usług, programów zarobkowych, kryptowalu, do ich promocji oraz do ułatwienia użytkownikom działań w zakresie promowania programów rekomendacyjnych. Korzystanie z zasobów serwisu jest całkowicie dobrowolne. Serwis wraz ze szkoleniami i narzędziami jest udostępniany grzecznościowo.


III Warunki korzystania

§1

Z części kursów i narzędzi udostępnionych w serwisie mogą korzystać wszystkie zarejestrowane osoby. Z pozostałych tylko osoby, które uzyskają na to zgodę Operatora.

§2

Operator decyduje kto może korzystać z wszystkich narzędzi i szkoleń zawartych w systemie poprzez nadanie użytkownikom odpowiednich uprawnień.

§3

Operator ma prawo dobrowolnej zmiany cen, ekspozycji kursów i materiałów dydaktycznych, dodawania kursów, wycofywania kursów, zmiany zasad działania serwisu, udostępniania szkoleń i narzędzi, a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.


IV Rejestracja

§1

Serwis działa w systemie online i wymaga od użytkowników posiadania sprzętu komputerowego oraz wiedzy z obsługi komputera.

§2

Warunkiem korzystania z serwisu jest zaakceptowanie regulaminu, a następnie zarejestrowanie się w serwisie. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik jest kierowany do serwisu. Po prawidłowo przeprowadzonej transakcji Użytkownik otrzymuje częściowy dostęp do serwisu i narzędzi. W każdej chwili Użytkownik może modyfikować swoje dane w panelu administracyjnym. O przyznaniu użytkownikowi pełnego dostępu do serwisu decyduje operator.

§3

Operator zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika.

§5

W przypadku naruszenia regulaminu, Użytkownik może mieć zablokowany dostęp do konta, czasowo lub na stałe. Poza tym, w przypadku naruszenia regulaminu nie można rościć sobie jakichkolwiek praw do serwisu edukacyjnego mlm-system.pl

§6

Użytkownik w dowolnym czasie może zrezygnować z korzystania z serwisu edukacyjnego.

§7

Właściciel serwisu może w dowolnym momencie i bez podania przyczyny usunąć użytkownika z systemu. Użytkownik nie może rościć o to pretensji.


V Kursy

§1

serwis zastrzega sobie prawo do zmiany klasyfikacji kursu

a. z bezpłatnego na płatny

§2

Nauka odbywa się poprzez logowanie do strony, za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownicy otrzymują:

a. materiały dydaktyczne wraz z instrukcją korzystania

b. instrukcje korzystania z kursów

c. dostęp do konsultacji z Autorem (poprzez tzw. PW – prywatne wiadomości)

d. dostęp do narzędzi w postaci stron internetowych

§3

Użytkownik, który uczy się poprzez kurs, ponosi odpowiedzialność za wyniki w nauce i brak wyników w nauce oraz wszelkie działania wynikające z uzyskanej wiedzy. To samo dotyczy narzędzi - za ich wykorzystanie w pełni odpowiedzialny jest użytkownik.

§4

serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług czy zmiany profilu działania.


VI Użytkownik

§1

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z zasadami oraz prawem polskim. Upublicznienie swoich danych osobowych jest na własną odpowiedzialność.

§3

Użytkownik zobowiązany jest do przekazania informacji, jeśli nastąpiła zmiana danych osobowych bądź tych innego typu.

§4

Odpowiedzialność za naruszenie regulaminu jest po stronie Użytkownika.

§5

Prawa i obowiązki Użytkownika mogą być przeniesione na osoby trzecie, w formie pisemnej.

§6

Użytkownik może wybrać sobie kursy i narzędzia z których będzie mógł skorzystać. Aktualna lista kursów i narzędzi dostępne są na stronie serwisu.

§7

Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.


VII Gwarancja i Postępowanie Reklamacyjne

§1

Właściciel serwisu nie daje żadnej gwarancji efektów użytkownikom serwisu. Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne, a materiały szkoleniowe i narzędzia udostępnione są grzecznościowo. Jeśli użytkownik uzna, że szkolenia oraz narzędzia dostępne w serwisie nie spełniają jego oczekiwań, to niech z nich nie korzysta. Jeśli korzysta, to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

§2

Użytkownik serwisu decydując się na skorzystanie z jakiegokolwiek produktu lub usługi, czy też z jakiejkolwiek formy zarobkowej prezentowanej w mlm-system.pl bierze na siebie pełną odpowiedzialność z tego tytułu. Właściciel serwisu nie bierze odpowiedzialności za prezentowane wewnątrz produkty, usługi i programy zarobkowe. Korzystanie (szczególnie z programów zarobkowych) wiąże się z ryzykiem utraty całości lub części kapitału. Użytkownik jest zobowiązany do zrobienia własnej, dokładnej analizy tematu zanim zdecyduje się podjąć jakiekolwiek działanie. Przedstawione w serwisie informacje nt. produktów, usług, programów zarobkowych są wyłącznie prywatną interpretacją autora i nie stanowią rekomendacji w rozumieniu prawa.VIII Zasady płatności

§1

Płatność Użytkowników za kursy odbywa się w poprzez system płatności www.przelewy24.pl, payu, paypal.

§2

dostęp do kursów następuje po zaksięgowaniu się wpłaty.


IX Kwestie techniczne

§1

Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej, a także skutki wysłania niekompletnych danych i informacji.

a. serwis Edukacyjna gwarantuje dostęp do materiałów i zasobów serwisu na poziomie 95% czasu w skali rocznej

b. ewentualne przerwy techniczne mogą wyniknąć z działania siły wyższej i nie można sobie w takich przypadkach rościć roszczeń wobec mlm-system.pl

c. zastrzegane jest prawo do wykonania przerw technicznych, i wysłania komunikatu online


X Odpowiedzialność Serwisu

§1

Za dostęp do panelu administracyjnego odpowiedzialny jest Użytkownik, który nie powinien udostępniać swojego loginu i hasła.

§2

W przypadku naruszenia zasad korzystania z serwisu czy błędnego ich stosowania, Operator może zablokować dostęp poprzez panel administracyjny

a. zastrzega sobie także prawo do zakończenia współpracy z określonymi Użytkownikami

§3

Wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające z aktywności w mlm-system.pl regulują odpowiednio Użytkownicy serwisu mlm-system.pl

§3

Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikami serwisu edukacyjnego rozstrzygane są poza zakresem odpowiedzialności mlm-system.pl

a. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania z serwisu lub oferowanych w nim produktów i usług.

b. w przypadku działań niepożądanych Użytkowników, nie ujętych w regulaminie, Operator poprzez email, może poprosić o zaprzestanie działań bądź ich zmianę.


XI Prawa autorskie

§1

Prezentowane na stronach mlm-system.pl, treści znajdują się w serwisie za zgodą oraz wiedzą właścicieli praw autorskich.

§2

Obrót materiałami edukacyjnymi następuje za zgodą ich twórców i nie naruszają przepisów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:


XIII Spory

§1

W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§2

Przedmiotowy Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. O zmianach Regulaminu, terminie wejścia zmian w życie, Użytkownik będzie poinformowany mailowo. Jeśli nic innego nie będzie wynikało z treści ogłoszenia o dokonaniu zmian, zmiany Regulaminu, wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji.